Kontakt

Účinnost.

Hospodárnost.

Výkon je stále rozhodující. Pokud se používá efektivně.

Vzhledem ke stále se zužujícím časovým možnostem během sklizně hraje zvýšení výkonu i nadále důležitou roli v nové generaci sklízecích mlátiček.

Zemědělec se zaměřuje na snížení ztrát během optimální sklizně a na zajištění kvality. Pro podnikatele je dále výkonnost jeho stroje také otázkou vztahu k zákazníkům.

Stroj, který je používaný podnikateli a zemědělskými podniky, musí především vydělat peníze. Vedle výkonnosti stroje je rozhodující především hospodárnost. Při sklizni musí být poměr ke spotřebě paliva správný. Když se zvýší výkon o 10% a spotřeba paliva se sníží o 10%, je zisk výrazný. A cena paliva v tom hraje stále důležitější roli.

Řešení CLAAS. Zlepšení účinnosti.

 

Větší výkon

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* ve srovnání s předchozím modelem

Výkon motoru

LEXION 6900-5300
373 KW / 507 k – 230 KW – 313 k

LEXION 8900 – 7400
581 KW / 790 k – 300 KW / 408 k

Až o 10 % nižší spotřeba paliva

S novou sklízecí mlátičkou LEXION představuje CLAAS systém DYNAMIC POWER u sklízecí mlátičky. Za tím je výkonová regulace motoru. Dle zátěže a požadavku na výkon se stroj vždy automaticky přepne na tu křivku výkonové regulace, ve které motor pracuje nejúčinněji za současných podmínek. Stroj s DYNAMIC POWER spotřebuje za stejných podmínek prokazatelně o 10 % paliva méně jako stroj, který není tímto systémem vybaven.

Výkonnost.

Téměř 44 tun za hodinu s 6 vytřásadly.

S novým vytřásadlovým strojem LEXION zvyšujete průchodnost o 25% ve srovnání s předchozím modelem. A to při lepší kvalitě slámy. U „profi“ - rekordu na Rujaně prokázal LEXION 6900 plnou sílu svého nového celkového konceptu. Stroj s inovativním mláticím ústrojím APS SYNFLOW WALKER dokonce překonal všechna očekávání:

 • 34,5 ha pšenice ozimé, celkové sklízené množství: 349,8 t
 • Výkonnost 43,7 t/h - přes 20% vlhkosti na začátku práce
 • Spotřeba paliva 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Ztráty 0,8%-1%

Kvalita slámy.

K perfektnímu konceptu sklízecí mlátičky patří také vysoká kvalita slámy.
Řešení CLAAS. Přímý průtok, méně mechanického opotřebení.

V novém mláticím ústrojí jde sláma nejkratší cestou. Sklízený materiál prochází sklízecí mlátičkou s relativně plochými přechody a bez zbytečných změn rychlosti a směru pohybu. Inženýři CLAAS důsledně vedou slámu pod bubny.

 

Urychlovací buben

Na začátku 90. let si CLAAS uvědomil, že dosavadní mláticí systém dosahuje svých limitů. Mláticí výkon lze fyzicky zvýšit pouze tehdy, když je sklízený materiál urychlen dalším bubnem.

Mláticí buben

Mláticí buben nové sklízecí mlátičky LEXION má průměr 755 mm. Zvětšení o 26 % zajišťuje rovnější tok materiálu, protože přechody mezi bubny jsou plošší.

Separační buben

Separační bubny nejsou u vytřásadlových strojů nic neobvyklého. Po intenzivních testech jde ale CLAAS svou vlastní cestou. Čtyři bubny mláticího ústrojí běží vždy synchronně. Díky tomu je tok materiálu mnohem rovnoměrnější a sláma je nepoškozená.

Mláticí ústrojí APS SYNFLOW WALKER CLAAS

Čím více dlouhé slámy, tím vyšší kvalita.

Výsledky měření kvality slámy.

LEXION 6800 s vysokým podílem dlouhé slámy.11%

větší množství použitelné slámy
ve srovnání s konkurentem 2

 

Měřící technika.

Stejné podmínky testu pro všechny stroje, ve spolupráci s FH Osnabrück.

 • Je dodržena stejná výška strniště 10 cm
 • Výkonnost je stále stejná
 • Jízdní stopy na sebe navazují i přes měnící se půdní podmínky a stav porostu.
 • Plevy jsou rozloženy po celé pracovní šířce, a proto nejsou brány v úvahu při měření hmotnosti

Srovnatelnost.

Stanovení použitelného množství slámy.

U každého stroje byla změřena stejná délka řádku v testovací oblasti před lisováním lisem na válcové balíky. Hmotnosti všech balíků na stroj a řádek se určují přímo v poli pomocí mobilních vah.

 

Vizuální srovnání.

45 g slámy z řádku na černou plochu pro vizuální posouzení. Rozdělení na jednotlivé frakce se provádí kaskádovým sítem.

LEXION 6800

Vysoký podíl dlouhé slámy (vlákna slámy delší než 25 mm) 53%.

Spolupracovník 1

Podíl krátké slámy se zvyšuje, podíl dlouhé slámy je 47%.

Spolupracovník 2

Vysoký podíl krátké slámy při 44% dlouhé slámy.

Přesnost.

Manipulace se slámou.

Přesné rozptýlení nařezané slámy je základním prvkem pro další agrotechnické operace.

Mnoho studií poukazuje na velký význam optimální manipulace se slámou. Jedná se především o rozptýlení řezané slámy sklízecí mlátičkou. Měla by slámu řezat co nejkratší a rovnoměrně ji rozptýlit, včetně plev, po celé pracovní šířce žacího ústrojí. Chyby, které se vyskytnou při rozmístění řezané slámy, lze jen obtížně napravit následným zpracováním půdy.

Další komplikací pro řidiče je skutečnost, že se vlhkost slámy v průběhu mlácení neustále mění. Řidič to rozpozná a podle toho nastaví řezačku slámy.

Řešení CLAAS.

Nový CEMOS AUTO CHOPPING ve sklízecí mlátičce LEXION neustále zaznamenává změny vlastností slámy a automaticky reguluje pozici protiostří a třecí lišty v řezačce slámy. Výsledkem je jistota, že sláma bude optimálně rozdělena bez ohledu na její vlastnost.

Automatické přizpůsobení směru odhozu

Nařezaná sláma a plevy jsou rozptýleny po celé pracovní šířce. Pomocí dvou senzorů se směr rozhozu nasekaného materiálu automaticky přizpůsobuje podmínkám terénu a je rovnoměrně rozhozen i při práci na svahu nebo při bočním větru.

CEMOS AUTO CHOPPING

Senzor v šikmém dopravníku měří vlhkost slámy. Tloušťka vrstvy materiálu v šikmém dopravníku slouží také jako vstupní signál pro automaty. Na základě toho se nastavení řezačky slámy neustále přizpůsobuje vlastnostem slámy. Řezání je pak agresivnější na části plochy s vyšší vlhkostí slámy.

Dokumentovat automaticky.

Cílené propojení s jinými digitálními systémy.

V nové éře digitalizace produkuje sklízecí mlátička během sklizně mnoho údajů.

Tento datový materiál se stává cenným během dalšího zpracování. Lze jej použít nejen k digitální dokumentaci a analýze všech provedených prací, ale také k optimalizaci budoucích opatření. To vytváří další potenciál pro zvýšení produktivity celých procesních řetězců.

U sklízecích mlátiček od CLAAS se nachází digitální síťové propojení se systémy externích strojů prostřednictvím TELEMATICS. Pro použití údajů jsou zde tři stupně.

TELEMATICS je také základ pro další aplikace jako např. FLEET VIEW. Propojuje sklízecí mlátičku s odvozovými prostředky sklizňového řetězce. To umožňuje snížení prostojů sklízecí mlátičky a řidiči jsou méně zatěžováni.

 

Úroveň 1

Anonymizovaná data o stavu stroje

Anonymizovaná data stroje

 • Budou získaná cenná poučení pro vývoj strojů budoucích generací díky výkonovým profilům

Úroveň 2

Servisní data pro dílnu

Servisní data stroje

 • Remote Service rozpozná chybné funkce a odešle informace servisnímu partnerovi
 • Servisní partneři mohou na přání nabídnout proaktivní servis zákazníkům
 • Snížení prostojů, nákladů na opravy a údržbu.

Úroveň 3

Všechny údaje pro zemědělské podniky.

Personalizované údaje

 • Všechny pracovní údaje, jízdní stopa a údaje o výnosu mohou být vyvolány ze sklízecí mlátičky pouze zemědělcem nebo podnikatelem ve službách zemědělcům
 • Základ pro dokumentaci, analýzu a plánování v programu spravování zemědělství jako např. 365FarmNet
 • Příklad: údaje o výnosu použité k vytvoření konkrétních map setí a hnojení podle pozemku pomocí aplikace

Kvalitu zrna.

Tři sklízecí mlátičky. Jedno pole. Jedno srovnání.

Jak zvládne nová sklízecí mlátička LEXION křehké prémiové plodiny jako jsou sojové boby na osivo. Podívejte se, jak si nový LEXION vede v přímém srovnání.

Bok po boku.

Za účelem kontroly kvality zrna požádala společnost CLAAS nezávislou laboratoř o analýzu vzorků obilovin odebraných během simultánního srovnání strojů kategorie 8, konkrétně CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 a CASE IH 8250.

Sklízecí mlátičky byly použity ve stejný den, za stejného podnebí a za stejných sklizňových podmínek. Několik vzorků zrna každé odrůdy bylo odebráno od každé sklízecí mlátičky, zabaleno a odesláno k analýze poškození zrna a klíčivosti do Illinois Crop Improvement Association, Inc.

 

Výsledky kvality zrna.

Poškození zrna

Výhodou sklízecí mlátičky LEXION je, že všechny komponenty sklízecí mlátičky lze nastavovat nezávisle na sobě, aby se snížil podíl poškozeného zrna bez zvýšení ztrát.

Poškozená slupka

Podíl bobů s poškozenou slupkou - test namáčení vypočítal procento poškozených slupek z určitého počtu semen. Všechny sklízecí mlátičky měly průměrně mezi 4% a 5,3% poškozené slupky, to vše v přijatelném rozsahu.

Klíčivost

Nižší procento poškozených slupek vede k vyšší klíčivosti, což je zvláště důležité při produkci osiva. Všechny modely LEXION, John Deere a Case IH produkují vzorky zrn s klíčivostí 98% nebo lepší, přičemž sklízecí mlátička CLAAS dodává vzorky s nejvyšší mírou klíčivosti ze všech 3.

 

Zvyšte Vaši produktivitu bez ohrožení kvality zrna.

Zatímco rozdíly v poškození zrna byly mezi třemi různými stroji srovnatelné, LEXION 8600 podle vzorových testů provedených Illinois Crop Improvement Association ve skutečnosti produkoval méně poškozených spupek a vyšší klíčivost než konkurenční stroje. LEXION dokázal dodávat vysoce kvalitní vzorky zrna při zachování ztrát zrna pod jedním procentem, což dokazuje, že nemusíte obětovat výkon, abyste dosáhli prvotřídní kvality zrna.

Komfort.

Nízký stupeň zatížení řidiče.

Podpora výkonnosti řidiče byla dosud podceňována.

Řidič je klíčem k výkonu každé sklízecí mlátičky. Jeho zkušenosti, dovednosti a schopnosti určují úspěch při nasazení. Zvýšený výkonový potenciál technologie také znamená vyšší nároky na obsluhu. Například v moderní sklízecí mlátičce je třeba zvládnout až 50 nastavovacích parametrů, aby bylo dosaženo optima. Paralelně musí být ideálně monitorováno a hodnoceno až 12 hodnotících parametrů současně. Úkol, který většina lidí nedokáže zvládnout během dlouhého pracovního dne. Inteligentní asistenční systémy pro řidiče jsou nutné, aby bylo možné moderní systém sklízecí mlátičky stále optimálně využívat.

Řešení CLAAS. Inteligentní systémy.

Sklízecí mlátička CLAAS řidiči nabízí spoustu asistentů pro každodenní nasazení. Systémy lze vybírat a kombinovat v závislosti na aplikaci, požadavcích a vytížení. Počínaje řízením si můžete vybrat mezi satelitním nebo optickým automatickým systémem řízení. Nový FIELD SCANNER se používá pro optické sledování na nové sklízecí mlátičce LEXION. Řidiči nabízí jednoduché řešení pro přesné sledování hranice mezi sklízeným porostem a strništěm.

 

CRUISE PILOT

 • Zvyšuje výkonnost až o 10%
 • Měří tloušťku vrstvy v šikmém dopravníku, využití motoru a ztráty
 • Při jakýchkoliv podmínkách reguluje max. pojezdovou rychlost

CEMOS AUTOMATIC

 • Ulevuje řidiči při výběru správných parametrů nastavení
 • Zvyšuje výkonnost o dalších 10%
 • Vysoce přesné senzory průběžně udávají aktuální stav
 • Umělá inteligence provádí optimální nastavení
 • Mláticí ústrojí, separace, čištění a řezačka slámy jsou neustále udržovány na optimu

CEMOS DIALOG

 • Pomáhá najít správné nastavení všech komponentů
 • Nabídky založené na dialogu pomáhají nastavit správné věci na správné místo
 • Provede v průběhu celé kampaně všemi problematikami
 • Vyškolení pro budoucí použití prostřednictvím řízené optimalizace všech komponentů

Přestavení na jiný druh plodiny z kabiny.

Stále častěji musíme čelit extrémním povětrnostním podmínkám.

Jak moc závisí zemědělství na počasí a podnebí, např. proměnlivé počasí posledních tří let v Německu to ukázalo zvlášť jasně. Nejprve deštivý rok 2017: v mnoha regionech již byly rostliny připraveny ke sklizni na polích, sklízecí mlátičky však kvůli dešti musely zůstat dlouho v garážích. I po opožděném zahájení sklizně vedlo střídavé počasí opakovaně k přerušení sklizně. Aby se minimalizovaly ztráty výnosu, ztráty kvality a nákladů na sušení, byla za těchto podmínek důležitá především účinnost sklízecí mlátičky. Skladované obilí a vegetace se zároveň staly zvláštními výzvami. Sjízdnost terénu byla také vážně narušena opakujícími se srážkami.

Léto 2018 bylo úplně jiné: s jedním z nejdelších horkých období a jedním z největších období sucha se zapsalo do klimatické historie. Také v roce 2019 byly oblasti s dlouhodobými, extrémně vysokými teplotami a suchem.

Jaké bude počasí na sklizeň v příštích několika letech je samozřejmě nemožné předpovědět. Pravděpodobně však lze stále očekávat jak vlny veder, tak dlouhá deštivá období. Pro sklízecí mlátičky budoucnosti to znamená, že musí být schopny plně využít svůj výkonnostní potenciál i za obtížných povětrnostních podmínek, bez ohledu na to, zda jde o vyskokou vlhkost nebo sucho.

 

Řešení CLAAS. Stroje jsou dobře připraveny i na sucho.

Nový LEXION je také dobře vybaven pro extrémně suché podmínky sklizně. Zrna, která se obtížněji oddělují od klasů nebo slupek, nejsou díky dlouhým třecím dráhám a velkým konkávním plochám v mláticím ústrojí APS SYNFLOW problém. Klapky předního koše, velká plocha hlavního koše a vysoká rychlost plodin zajišťují intenzivní, přesto jemný výmlat. Díky otočné konkávní liště a třetí hlavní konkávní chlopni má řidič sklízecí mlátičky LEXION k dispozici také dva nové nástroje pro ještě flexibilnější nastavení stroje pro obzvláště obtížné mlácení plodin.

Řešení CLAAS. Stroje jsou dobře připraveny i na vlhko.

Aby byla zajištěna včasná sklizeň během mnoha deštivých let, mají modely hybridních a vytřasadlových nových sklízecích mlátiček LEXION o 10 příp. 25% větší výkonnost. Větší rotory v hybridních strojích nebo kombinace urychlovacího a separačního bubnu ve vytřásadlových strojích zajišťují vysokou rychlost oddělování a nízké ztráty i za vlhkých podmínek slámy. Aby se minimalizovalo zhutnění poškození půdy, mohou být stroje vybaveny pohonem všech kol, velkoobjemovými pneumatikami - také na zadní nápravě - nebo pohony TERRA TRAC.

Aby bylo možné pružně přizpůsobit mláticí a separační ústrojí také vlhkým podmínkám, může řidič zvenčí ručně aktivovat klapky předního a mláticího koše. Klapku mláticího koše lze ovládat z kabiny pomocí hydraulického nastavení, které je integrované do CEMOS AUTO THRESHING.

Spolehlivost.

Testování a vývoj.

Spolehlivost zajišťuje produktivitu sklízecí mlátičky.

Spolehlivost hraje u dnešních sklízecích strojů obzvláště důležitou roli. Spolehlivost obvykle znamená, že pravděpodobnost výskytu chyb je nízká. I malé chyby mohou mít obrovský vliv na sklízecí mlátičku a dokonce i prostoje. Pak se zastaví nejen stroj, ale i kompletní řetězec odvozových prostředků a technologie posklizňového zpracování.

Nejen náklady na stroj mají vliv. Mnohem více působí na ekonomiku, když jsou ohroženy výnosy několika tisíc eur. Pak je tendence zvyšovat výkonový potenciál technologie: Pokud tam, kde dříve byly dva kombajny, je dnes pouze jeden s dvojnásobným mláticím výkonem, náklady na prostoje se zdvojnásobí.

To je o to důležitější, že období sklizně bývají kvůli počasí spíše kratší než delší. Požadavek, aby sklízecí stroj pracoval spolehlivě od prvního do posledního dne sklizně, proto musí být v budoucnu více než kdy jindy splněn.

Řešení CLAAS. Bezpečnost provozu od začátku.


Proces bezpečnosti provozu a spolehlivosti

Technika

Nový koncept pohonu s přímějším přenosem síly, hydraulicky ovládanými suchými spojkami, zesílenými variátory, centrálním mazacím systémem, standardizovanými řemeny s napínáním a rovnoměrnějším chlazením.

Scénář testování

Jedinečný testovací scénář s řadou předsériových modelů. Nová testovací a zkušební oblast umožňuje intenzivní testování strojů a komponentů během vývoje.

Dálková diagnostika.

Remote Service odhalí poruchy a nesprávnou funkci na přání automaticky odešle Vašemu servisnímu partnerovi.

Servis

Servisní síť CLAAS dosahuje maximálních hodnot v hodnocení zákazníků.

Zkoušky hlavních komponentů již při vývoji.

V roce 2019 společnost CLAAS otevřela nový testovací a zkušební centrum v Harsewinkelu. Nejmodernější zařízení pomáhají konstruktérům najít slabá místa na počátku vývoje nových strojů.


Od začátku maximální spolehlivost.

Nový LEXION je ještě mladý, a přesto se může ohlédnout za rozsáhlými zkušenostmi v terénu. Nikdy předtím nebyla nová sklízecí mlátička CLAAS tak podrobně testována na mezinárodní úrovni. Nový LEXION znamená provozní spolehlivost, dostupnost a hospodárnost od samého začátku. Její provozní spolehlivost je založena na několika pilířích:

 • Testovaná bezpečnost: 160 předsériových modelů je testováno po celém světě při všech důležitých podmínkách
 • Optimalizovaná koncepce pohonu: přímý přenos sil, hydraulicky ovádaná suchá spojka, stejné napínací kladky řemenů
 • Automatická dálková diagnostika a plánování údržby. Remote Service rozezná poruchy a na přání automaticky odešle všechny informace Vašemu servisnímu partnerovi
 • Nejlepší služby: Servisní síť CLAAS dosahuje nejvyšších hodnot hodnocení zákazníka

Zachování hodnoty.

Zachování hodnoty sklízecích mlátiček významně přispívá k ziskovosti pěstování druhů plodin určených k výmlatu.

Zejména při nízké až střední roční využitelnosti (ha za rok) hraje odpis v oblasti fixních nákladů sklízecí mlátičky ústřední roli - tento efekt je posilován současnými nízkými úrokovými sazbami.

Aby byly náklady nízké, je výhodná vysoká zůstatková hodnota stroje. Podíl fixních nákladů na celkových nákladech na práci je až třetina celkových nákladů, v závislosti na využití a efektivitě stroje.